Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Program ochrony słuchu (POS)

W Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi został opracowany kompleksowy program ochrony słuchu (POS), którego wersja elektroniczna dostępna jest na stronach internetowych http://www.programyzdrowotne.pl. Program obejmuje całościowo działania pracodawcy i personelu kierowniczego, służb BHP zakładu pracy, służb medycznych oraz pracowników, które mają na celu skuteczną kontrolę narażenia na hałas oraz minimalizowanie skutków jego działania na narząd słuchu.

Zadania pracodawcy i personelu kierowniczego:
- ograniczenie ryzyka wynikającego z ekspozycji na hałas do możliwie najniższego poziomu,
   z uwzględnieniem postępu technicznego i dostępności środków ograniczenia hałasu,
   szczególnie u źródeł jego powstawania;
- zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej, w tym badań słuchu;
- wytypowanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań (modułów)
   programu ochrony słuchu;
- nadzór nad realizacją programu ochrony słuchu i okresowa (coroczna) ewaluacja
  programu ochrony słuchu.

Pracodawca ma obowiązek opracowania i wprowadzenia programu ochrony słuchu, gdy poziom hałasu mierzony na stanowisku pracy przekroczy wartość górnego progu działania1, tj. 85 dBA. 

Zadania służb BHP:
- kontrola narażenia na hałas i inne szkodliwe czynniki ototoksyczne,
- opracowanie i realizowanie programu redukcji hałasu metodami technicznymi i organizacyjnymi,
- zapewnienie środków ochrony zbiorowej przed hałasem (np. tłumików, obudów maszyn),
- konserwacja środków ochrony zbiorowej przed hałasem,
- zapewnienie pracownikom indywidualnych ochronników słuchu,
- oznakowanie obszarów zagrożonych hałasem i ograniczenie do nich dostępu,
- prowadzenie szkoleń nt. zasad stosowania indywidualnych i zbiorowych środków
   ochrony przed hałasem.

Zadania służb medycznych:
- prowadzenie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i końcowych:
  - identyfikacja indywidualnych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
    oraz typowanie osób wymagających szczególnej ochrony przed hałasem,
  - monitorowanie stanu słuchu pracowników objętych badaniami profilaktycznymi,
  - opracowywanie kart wyników badań słuchu,
  - opracowywanie orzeczeń lekarskich o braku lub występowaniu przeciwwskazań do pracy,
- współpraca z pracodawcą w zakresie szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu u pracowników
   objętych opieką,
- współudział w weryfikacji prawidłowości doboru ochronników słuchu na drodze oceny
   czasowego przesunięcia progu słuchu,
- prowadzenie szkoleń nt. skutków działania hałasu i profilaktyki uszkodzeń słuchu
   dla pracowników, służb bhp i pracodawcy.

Zadania pracowników:
- współdziałanie przy ocenie zagrożenia hałasem,
- stosowanie środków ochrony zbiorowej przed hałasem (np. tłumików, obudów maszyn),
- stosowanie indywidualnych ochronników słuchu,
- informowanie pracodawców o uszkodzeniach środków ochrony przed hałasem
   lub trudnościach w ich stosowaniu,
- konserwacja środków ochrony indywidualnej.


1 Zgodnie z Dyrektywą 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego (Directive 2003/10/EC) oraz Rozporządzeniem MGiP z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1318).