Jakie są kryteria oceny i wartości dopuszczalne hałasu?


Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) – dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących hałas, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a dla kobiet w ciąży oraz młodocianych odpowiednio w przepisach w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz w przepisach w sprawie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.


Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) –
ogół zatrudnionych z wyłączeniem kobiet ciężarnych i osób młodocianych
Wartości dopuszczalne hałasu ze względu na ochronę słuchu -> kryterium szkodliwości

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (DzU z 2002 r nr 217, poz. 1833, z późn. zm.).


Wartości dopuszczalne dla do kobiet ciężarnych

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych kobietom. DzU z 1996 r. nr 114, poz. 544 z późn. zm.


Wartości dopuszczalne dla osób młodocianych

Według Rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac. DzU z 2004 r. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.


Kryterium uciążliwości – wartości dopuszczalne ze względu na możliwość
realizacji przez pracownika na stanowisku pracy podstawowych zadań

Według PN-N-01307:1994