Implementacja dyrektywy w Polsce


Postanowienia Dyrektywy 2003/10/WE zostały wdrożone do prawa polskiego w formie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1318).

Państwa członkowskie UE mają możliwość utrzymania istniejących bardziej rygorystycznych przepisów, tak żeby wdrożenie zapisów dyrektywy nie powodowało regresu w stosunku do sytuacji dotychczas występującej.

Biorąc pod uwagę, że określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (DzU z 2002 r. nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu są niższe od wartości granicznych ekspozycji i pokrywają się z górnymi wartościami progów działania przyjętymi w Dyrektywie 2003/10/WE, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2005 r. (DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1318) uwzględniono jedynie dolne wartości działania i nazwano je wartościami progów działania.


Wartości progów działania hałasu wynoszą:
 80 dB dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy (LEX,8h/LEX,w),
 135 dB  dla szczytowego poziomu dźwięku C (LC peak) jako wartość progu działania przyjmuje się wartość NDN.

Wartości progów działania, to wartości wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy bez uwzględniania skutków stosowania środków ochrony indywidualnej.