Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Klasyfikacja hałasu ze względu na częstotliwość

Hałas występujący powszechnie w środowisku pracy i w środowisku komunalnym (w miejscach zamieszkania i odpoczynku, w obiektach służby zdrowia, sanatoriach, w szkołach, w środkach komunikacji i transportu) charakteryzuje się szerokim zakresem częstotliwości. W pewnych sytuacjach dominuje zakres częstotliwości słyszalnych, w innych – zakres częstotliwości infradźwiękowych lub ultradźwiękowych.

Z tego powodu obowiązujące w Polsce przepisy prawne i normatywne dotyczące środowiska pracy rozróżniają trzy rodzaje hałasu, które obejmują różne zakresy częstotliwości, tj.:
– hałas w domyśle słyszalny – przedział częstotliwości słyszalnych (20–20 000 Hz),
– hałas infradźwiękowy – przedział częstotliwości infradźwiękowych (1–20 Hz),
– hałas ultradźwiękowy – przedział wysokich częstotliwościach słyszalnych (powyżej 10 000 Hz) i niskich ultradźwiękowych (do 40 000 Hz).
 
 Do niedawna wszystkie ww. rodzaje hałasu znajdowały się w wykazie szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy, natomiast w czerwcu 2009 r. wyłączono z niego hałas infradźwiękowy.
 

Klasyfikacja hałasu ze względu na zmienność w czasie

Hałas występujący w środowisku pracy charakteryzuje się różną zmiennością poziomu ciśnienia akustycznego w czasie. Ze względu na zmienność w czasie wyróżnia się następujące rodzaje hałasu:
– hałas ustalony – hałas, którego poziom dźwięku A (wartość skuteczna mierzona ze stałą czasową S) w określonym miejscu zmienia się w czasie nie więcej niż o 5 dB,
– hałas nieustalony – hałas zmienny w czasie (lub/i przerywany), którego wahania poziomu dźwięku A przekraczają 5 dB,
– hałas impulsowy – hałas złożony z pojedynczych lub ciągów zdarzeń dźwiękowych o czasie trwania krótszym niż 1 s (odmiana hałasu nieustalonego); specyficznym przykładem hałasu impulsowego jest tzw. hałas impulsowy quasi-stacjonarny, który jest złożony z ciągu impulsów z odstępami między impulsami krótszymi niż 1 s, czyli o częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 Hz.