Tryb i częstotliwość pomiarów hałasu

Pracodawca dokonuje rozeznania procesów technologicznych, organizacji i sposobu wykonywania pracy oraz występujących w nich czynników szkodliwych i nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności jest zobowiązany do wykonania ich pomiarów.

Do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym pomiarów hałasu, upoważnione są laboratoria badawcze posiadające akredytację zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (http:// www.pca.gov.pl).

W przypadku braku laboratoriów, badania i pomiary wykonują:
1) laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, które prowadzą badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia jakości, lub
2) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – jeżeli mają wdrożony system zapewnienia jakości, lub
3) laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dysponujące aparaturą do badań i pomiarów tych czynników, która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe wzorcowania lub sprawdzania i konserwację.

Kolejne pomiary i badania przeprowadza się:
– co najmniej raz na dwa lata – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu hałasu wartości powyżej 0,2 NDN do 0,5 NDN (0,2 > krotność przekroczenia NDN ≤ 0,5),
– co najmniej raz w roku – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu hałasu wartości powyżej 0,5 NDN (krotność przekroczenia NDN > 0,5),
– w każdym wypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika, np. w przypadku zmian w procesie technologicznym.

Badań i pomiarów hałasu nie przeprowadza się, jeśli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań nie przekroczyły 0,2 wartości NDN (krotność przekroczenia NDN ≤ 0,2).