Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Ogólne zasady oceny narażenia na hałas

Rutynowo pomiary hałasu na stanowiskach pracy przeprowadza się zgodnie z ustaleniami norm PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2009. Stosuje się do nich indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk (dozymetry hałasu) noszone przez pracowników lub całkująco-uśredniające mierniki poziomu dźwięku umieszczane w wybranych punktach pomiarowych albo też trzymane w dłoniach przez osoby wykonujące pomiary, które podążają za pracownikami.

Pomiary obejmują wyznaczanie:
− równoważnego poziomu dźwięku A, 
− maksymalnego poziomu dźwięku A,
− szczytowego poziomu dźwięku C,
oraz określenie efektywnego czasu pracy w narażeniu na hałas.

Pomiary poziomu dźwięku przeprowadza się w miejscu, w którym zwykle znajduje się głowa pracownika lub w odległości około 10–40 cm od kanału ucha zewnętrznego, po stronie ucha narażonego na wyższe poziomy dźwięku A, kiedy obecność pracownika w czasie pomiarów jest niezbędna (np. do obsługi maszyny) lub gdy do pomiarów stosuje się dozymetr hałasu.

Przed przystąpieniem do pomiarów przeprowadza się analizę warunków pracy, w tym ustala źródła hałasu i zakres czynności w narażeniu na hałas, identyfikuje grupy stanowisk pracy o jednorodnej ekspozycji na hałas (jeśli to istotne) oraz przyjmuje odpowiednią strategię pomiarową.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9612:2009 do wyboru są trzy strategie pomiarowe:
− strategia pomiarów z podziałem na czynności − praca wykonywana w ciągu dnia jest analizowana i dzielona na reprezentatywne czynności i dla każdej czynności przeprowadzane są oddzielne pomiary poziomu dźwięku,
− strategia pomiarów stanowiskowych − podczas wykonywania prac na konkretnym stanowisku mierzona jest pewna liczba losowo wybranek próbek hałasu,
− strategia pomiarów całodziennych − poziom dźwięku jest mierzony w sposób ciągły przez dni pracy.

Ryc. Zasady oceny narażenia na hałas w środowisku pracy
(wg PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2009)


Wyniki pomiarów poddaje się niezbędnym przeliczeniom zgodnie z ustaleniami norm PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2009. Przed przystąpieniem do obliczeń analizuje się wyniki pomiarów, aby wyeliminować wszelkie fałszywe hałasy (np. zakłócenia powodowane przypadkowymi uderzeniami w mikrofon) i uwzględnić jedynie istotne źródła hałasu (np. grające radio, rozmowy i sygnały alarmowe mogą być traktowane jako istotne składowe hałasu, jeśli wynika to z analizy pracy).

Wyniki pomiarów hałasu, w szczególności wartości poziomu ekspozycji na hałas
odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX,8h), podaje się wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru.

Niepewność pomiaru – parametr związany z wynikiem pomiaru charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Określa on „jakość” wykonanego pomiaru i jego wiarygodność.