Ocena narażenia – krotność przekroczenia wartości dopuszczalnych

Wyniki pomiarów, tj. poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego
wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy (LEX,8h/LEX,w), maksymalny poziom dźwięku A (LAmax)
i szczytowy poziomu dźwięku C (LCpeak) porównuje się bezpośrednio (bez uwzględnienia
niepewności pomiaru) z odpowiednimi wartościami dopuszczalnymi i wyznacza wartości
krotności przekroczeń, odpowiednio według wzorów:
gdzie:
LEX – wyznaczona wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy/ tygodnia pracy (LEX,8h/LEX,w) [dB],
LEX, dop – dopuszczalna wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy/tygodnia pracy [dB],
LAmax – wyznaczona wartość maksymalnego poziomu dźwięku A [dB],
LAmaxdop – dopuszczalna wartość maksymalnego poziomu dźwięku A [dB],
LCpeak – wyznaczona wartość szczytowego poziomu dźwięku C [dB],
LCpeak, dop – dopuszczalna wartość szczytowego poziomu dźwięku C [dB].
Jako ostateczny wynik oceny przyjmuje się maksymalną wartość spośród wartości 
KLEX, KLAmax i KLCpeak.