Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Zawodowe uszkodzenie słuchu

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (noise-induced hearing loss – NIHL) jest to symetryczny, odbiorczy ubytek słuchu, powolnie postępujący na przestrzeni wielu lat narażenia, dotyczący w szczególności wysokich częstotliwości, z typowym załamkiem dla 3–6 kHz.


Podstawowym testem stosowanym do oceny stanu słuchu jest audiometria tonalna.Ryc. 1.
Audiogram – typowy ubytek słuchu spowodowany hałasem


We wczesnym okresie uszkodzenie słuchu może pozostawać niezauważone przez osobę nim dotkniętą, ponieważ w głównej mierze dotyczy częstotliwości wyższych niż pasmo mowy. Dynamika uszkodzenia słuchu jest stosunkowo szybka w ciągu pierwszych 10 lat ekspozycji, po czym ulega spowolnieniu. Po 15 latach pracy w hałasie krzywa przyrostu ubytku słuchu ulega wysyceniu. W niewielkim stopniu uszkodzenie obejmuje również częstotliwości niższe, tj. < 2 kHz.
Ryc. 2.
Audiometria tonalna – progresja uszkodzenia słuchu spowodowanego narażeniem zawodowym na hałas


Zgodnie z aktualnie obowiązującym wykazem chorób zawodowych1 zawodowe uszkodzenie słuchu definiowane jest jako: „Obustronny trwały2 odbiorczy3 ubytek słuchu4  typu ślimakowego5 lub czuciowo-nerwowego6 spowodowany hałasem7, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz”.

Opierając się na modelu ISO1999:19908 szacowania ryzyka uszkodzenia – który uwzględnia
takie zmienne jak wiek, płeć, poziom i lata narażenia – można przyjąć, że uszkodzenie słuchu
nie powinno wystąpić u osób ze zdrowymi uszami, jeśli okres narażenia na hałas
o poziomach 90 dB(A) nie przekracza 6 lat, o poziomach 87 dB(A) – 10 lat,
a o poziomach 85 dB(A) – 15 lat. Prostokąty określają zakres częstotliwości ważnych
dla rozumienia mowy, istotnych również w orzekaniu o chorobie zawodowej.
Ryc. 3. Audiogram u osoby z rozpoznaną chorobą zawodową – zawodowym uszkodzeniem słuchu


Dla rozumienia mowy istotne jest utrzymanie dobrego słuchu w szczególności w częstotliwościowym paśmie mowy, tj. w zakresie 0,5–4 kHz (stąd wybór częstotliwości środkowych z tego przedziału, tj. 1, 2 i 3 kHz dla celów orzekania o chorobie zawodowej). Ubytki słuchu do 40 dB uważane są, zgodnie z kategoryzacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), za ubytki słuchu niewielkiego stopnia, zwykle niewymagające protezowania słuchu dla utrzymania jego społecznej wydolności (poza zawodami wymagającymi specjalnej ostrości słuchu, czy słyszenia kierunkowego).

Biorąc pod uwagę 5-decybelowy skok w badaniu audiometrii tonalnej, próg uszkodzenia słuchu istotny dla zaburzeń rozumienia mowy w definicji choroby zawodowej wyznaczono na poziomie co najmniej 45 dB (w uchu lepiej słyszącym).


1 Pozycja 21 Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.
  (DzU z 2009 r. nr 105, poz. 869).
2 Uszkodzenie jest nieodwracalne.
3 Przewodzenie dźwięku od jego źródła przez ucho zewnętrzne (małżowina uszna i przewód
  słuchowy zewnętrzny) oraz ucho środkowe (błona bębenkowa, łańcuch kosteczek słuchowych)
  są niezaburzone.Upośledzony jest natomiast odbiór dźwięku, tj. proces polegający na zamianie
  bodźca dźwiękowego w impuls elektryczny, który zachodzi w uchu wewnętrznym.
4 Ubytek słuchu = podwyższenie progu słuchu.
5 Uszkodzone są wybiórczo komórki słuchowe zewnętrzne ślimaka.
6 Uszkodzone są komórki słuchowe zewnętrzne, inne struktury ślimaka oraz wtórnie
   dendryty nerwu słuchowego i komórki zwoju spiralnego. Do tych zmian dochodzi
   na przestrzeni wielu lat narażenia na hałas.
7 Ubytek słuchu ma charakter odbiorczy — ślimakowy lub czuciowo-nerwowy, a kształt krzywej
   audiometrycznej jest typowy dla uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem (krzywa
   audiometryczna opadająca powyżej 2 kHz, z załamkiem, tj. najgłębszym ubytkiem słuchu
   dla 4–6 kHz). Konieczne jest przy tym wykazanie związku niedosłuchu z wieloletnim
   narażeniem na hałas w miejscu pracy, przekraczającym wartość NDN (najwyższego
   dopuszczalnego natężenia), tj. 85 dB(A).