Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Wpływ hałasu na narząd słuchu

Ujemny wpływ hałasu na narząd słuchu jest proporcjonalny do całkowitej pochłoniętej energii akustycznej, która z kolei zależy od kwadratu ciśnienia akustycznego i efektywnego czasu ekspozycji.

Na tej zależności oparta jest zasada równej (równoważnej) energii. Zgodnie z nią odpowiednie zmniejszenie jednego z parametrów hałasu (poziomu lub czasu trwania ekspozycji) i zwiększenie drugiego – przy zachowaniu stałości energii akustycznej – zapewnia to, że skutki działania hałasu na narząd słuchu są takie same. Jeśli więc narząd słuchu toleruje poziom dźwięku A równy 85 dB w ciągu 8 godzin, to może również tolerować tę samą ilość energii w czasie dwukrotnie krótszym, czyli poziom 88 dB przez 4 godziny (inaczej: skrócenie dziennego czasu narażenia o połowę pozwala na zwiększenie poziomu dźwięku o 3 dB).

 


Ryc. Zasada równej energii


Zasada równej energii budzi jednak wiele wątpliwości. Istnieją dowody doświadczalne, że dłuższe ekspozycje bardziej uszkadzają słuch niż krótkie, a hałas przerywany powoduje mniejsze uszkodzenia niż ciągły.

Zasada równej energii jest wykorzystywana przy wyznaczaniu podstawowej wielkości stosowanej przy ocenie narażenia na hałas – równoważnego poziomu dźwięku A (LA,eq,Te).

Równoważny poziom dźwięku A hałasu nieustalonego, oddziałującego przez czas Te, to taki poziom dźwięku A hałasu o stałym poziomie, z którym w tym samym przedziale czasu Te związana jest taka sama ilość energii akustycznej jak w przypadku rozpatrywanego hałasu o zmiennym poziomie dźwięku A (inaczej wartość średniokwadratowa poziomu dźwięku A zmiennego w czasie, odpowiadająca reakcji narządu słuchu na działanie hałasu o stałym poziomie).

Równoważny poziom dźwięku A w przeliczeniu na znormalizowany dzienny lub tygodniowy wymiar czasu pracy jest nazywany poziomem ekspozycji na hałas odniesionym do 8-godzinnego dnia pracy LEX,8h lub tygodnia pracy LEX,w. 

LA,eq,Te – równoważny poziom dźwięku A.
LEX,8h – poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy,
tj. równoważny poziom dźwięku A w przeliczeniu na znormalizowany dzienny
lub tygodniowy wymiar czasu pracy.

Ryc. Idea wyznaczania równoważnego poziomu dźwięku A