Europejskie regulacje prawne


Ochrona przed negatywnymi skutkami ekspozycji zawodowej na hałas to jedno z priorytetowych działań Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w miejscu pracy.
Przez wiele lat strategię ochrony pracowników przed hałasem określała uchwalona w 1986 r.

Dyrektywa Rady Europy nr 86/188/EWG.

Aktualnie obowiązuje Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia

i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników spowodowanego czynnikami fizycznymi (hałasem).


Dyrektywa 2003/10/WE:

– ustala minimalne wymagania w zakresie ochrony pracowników

    przed hałasem oraz obliguje pracodawcę do:
     – kontroli narażenia na hałas,
     – szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego samą ekspozycją na hałas, 
        a także z ekspozycją na hałas wraz z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak ototoksyczne
        substancje czy drgania mechaniczne,
     – podejmowania i wdrażania działań mających na celu ograniczanie ekspozycji na hałas
        i minimalizowanie ryzyka (zdrowotnego).
–  określa:
     – graniczne wartości ekspozycji,
     – górne i dolne wartości progowe działania.


Zgodnie z jej ustaleniami wielkościami charakteryzującymi hałas (hałas ustalony,
nieustalony i impulsowy) są:
–  poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy
    lub tygodnia pracy (LEX,8h/LEXw)
, wyrażany w dB, zdefiniowany
    w normie ISO 1999:1990 (PN-ISO 1999:2000),
–  szczytowa wartość ciśnienia akustycznego C (pCpeak), czyli maksymalna
    wartość chwilowa ciśnienia akustycznego skorygowana charakterystyką częstotliwościową C,
    wyrażana w Pa.


W celu zapobiegania nieodwracalnym uszkodzeniom słuchu Dyrektywa 2003/10/WE
ustanawia graniczne wartości ekspozycji:
LEX,8h = 87 dB
ppeak = 200 Pa (140 dB)

Żaden pracownik nie może być narażony na hałas przekraczający ww. graniczne wartości ekspozycji, a przy sprawdzaniu spełnienia tego kryterium uwzględniane jest tłumienie dźwięku przez indywidualne ochrony słuchu.


Dyrektywa 2003/10/WE określa również wartości działania, przy których pracodawca jest zobowiązany podjąć określone działania prewencyjne: 

–  dolne wartości działania
 LEX,8h
= 80 dB
p peak = 112 Pa
(LCpeak = 135 dB)

górne wartości działania
LEX,8h = 85 dB
p peak = 140 Pa
(LCpeak = 137 dB)


Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie minimalizowania ryzyka uszkodzenia słuchu powodowanego działaniem hałasu w miejscu pracy przedstawia tabela: