Aktualności
Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek „Profilaktyka chorób alergicznych”, 9 XII 2011, Łódź

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz choroby alergiczne układu oddechowego i skóry w kontekście...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 30 III – 1 IV 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny
będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

Warsztaty trenerskie „Profilaktyka chorób alergicznych”, 28–30 III 2011, Łódź

Warsztaty są kontynuacją cyklu szkoleń dla kluczowych trenerów. Ich zakres tematyczny będzie obejmował m.in.:

- rolę zintegrowanych programów profilaktycznych,
- model opieki profilaktycznej...

 

Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania
chorobom alergicznym o etiologii zawodowej

Celem programu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych dotyczących alergii w miejscu pracy. Do jego realizacji konieczne jest dokonanie oceny założeń i skuteczności dotychczas podejmowanych działań w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami narażonymi w miejscu pracy na czynniki o działaniu alergizującym, identyfikacja czynników alergizujących na poszczególnych stanowiskach pracy oraz grup pracowników o szczególnym ryzyku wystąpienia spowodowanych nimi chorób.W ramach projektu planowane są:
- badania pracowników wybranych grup zawodowych przy zastosowaniu metod ankietowania oraz wywiadów indywidualnych z użyciem opracowanych kwestionariuszy oraz badania alergologiczne,
- opracowanie i wdrożenie algorytmów profilaktyczno-diagnostycznych alergii zawodowe,
- szkolenia warsztatowe, konferencje szkoleniowe i spotkania informacyjne przygotowane przy współpracy lekarzy służby medycyny pracy i POZ, psychologami, pracownikami PIS, PIP, BHP, pracodawcami, pracownikami i osobami uczącymi się zawodu,
- materiały edukacyjno-informacyjne upowszechniane m.in. drogą internetową wśród współpracujących jednostek, w tym grupy osób wybranych do wdrażania założeń programu na szczeblu podstawowym (tzw. trenerów),
- Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne typu „hot-line”(e-health) zajmujące się problematyką chorób zawodowych, w tym pochodzenia alergicznego, dla pracowników, pracodawców i lekarzy różnych specjalności.

Od połowy ubiegłego stulecia obserwuje się trwający do dziś wzrost zapadalności na choroby alergiczne, w tym pochodzenia zawodowego. Zjawisko to rodzi liczne negatywne skutki społeczne i ekonomiczne co stwarza konieczność wdrażania działań mających na celu ograniczenie jego rozwoju. W chorobach alergicznych znaczenie działań profilaktycznych w kształtowaniu zdrowia populacji jest równoważne z postępowaniem terapeutycznym.

Podjęte działania profilaktyczne powinny przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób alergicznych pochodzenia zawodowego w skali ogólnospołecznej.