Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...


Kompleksowy program ochrony słuchu

Celem programu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktycznego ochrony słuchu w miejscu pracy. Program będzie zawierać opis obowiązków spoczywających na pracodawcy, służbach bhp i służbie medycyny pracy, a także algorytm postępowania oraz narzędzia do prowadzenia, dokumentowania i weryfikacji skuteczności podjętych działań.  

 

 

 

Około 30 milionów pracowników w Europie narażonych jest na hałas stwarzający ryzyko uszkodzenia słuchu. W Polsce liczba ta wynosi szacunkowo 640 tysięcy osób, przy czym nie uwzględnia ona rolnictwa indywidualnego skupiającego około 10% wszystkich pracujących.

 

W naszym kraju od wielu lat istnieją instrumenty prawne obligujące pracodawców do podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem w miejscu pracy. Obejmują one m.in. kontrolę narażenia, ograniczenie narażenia metodami technicznymi i organizacyjno-administracyjnymi, stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz profilaktykę medyczną. Mimo to zawodowe uszkodzenie słuchu od lat znajduje się w czołówce listy rozpoznawanych chorób o podłożu zawodowym.

 

Nowatorskie elementy programu w odniesieniu do stanu obecnego:
- wzmocnienie działań i komunikacji między lekarzem-profilaktykiem a służbami bhp zakładu pracy w zakresie oceny minimalnych ubytków słuchu spowodowanych przez hałas,
- wypracowanie narządzi do efektywnego szacowania indywidualnego ryzyka uszkodzenia słuchu, z uwzględnieniem narażenia na czynniki ototoksyczne (np. rozpuszczalniki organiczne) oraz innych czynników pozazawodowych i osobniczych mogących sprzyjać uszkodzeniom słuchu,
- komputeryzacja działań prowadzonych w ramach programu ochrony słuchu.

Opracowany program ochrony słuchu zostanie pilotażowo wdrożony w wybranym zakładzie/grupie pracowników.

 

W ramach realizacji projektu organizowane są konferencje szkoleniowe dla lekarzy służb medycyny pracy i POZ, pracowników PIS, PIP i bhp, a także spotkania edukacyjno-informacyjne dla pracowników i pracodawców. Opracowane i upowszechnione zostaną materiały edukacyjno-informacyjne (w tym standardowe prezentacje multimedialne dla przeszkolonych kluczowych trenerów), które będą mogły być wykorzystywane do wdrażania założeń programu na szczeblu podstawowym.

 

Na terenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi powstanie Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne działające na zasadzie „hot-line” (e-health). Będzie ono zajmować się problematyką chorób zawodowych, w tym chorób narządu słuchu. Będą mogli z niego korzystać pracownicy, pracodawcy i lekarze różnych specjalności.

 

Podjęte działania powinny przyczynić się do minimalizowania ryzyka uszkodzenia słuchu wśród pracowników w skali ogólnokrajowej.