Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Wielkości charakteryzujące hałas

Uważa się, że o powstaniu uszkodzeń słuchu decyduje przede wszystkim równoważny poziom dźwięku A, a także maksymalny poziom dźwięku A (czyli maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A w czasie narażenia) i szczytowy poziom dźwięku C (czyli maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku C występująca w czasie narażenia). 


– Równoważny poziom dźwięku A, LAeq,Te – równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A (w dB), określony wzorem:

 

gdzie :
pA(t) – wartość chwilowa ciśnienia akustycznego,
skorygowana charakterystyką częstotliwościową A [Pa],
po = 20 mPa – wartość ciśnienia akustycznego odniesienia,
Te – efektywny czas narażenia [s].


– Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy (LEX,8h)
lub tygodnia pracy (LEX,w)
– równoważny poziom dźwięku A, LAeq,Te, w przeliczeniu na znormalizowany dzienny lub tygodniowy wymiar czasu pracy (w dB).

    
gdzie:
LAeq,Te – równoważny poziom dźwięku A dla czasu ekspozycji Te,[dB],
Te – efektywny czas narażenia ([h], [min] lub [s]),
To – czas odniesienia = 8 h = 480 min = 28 800 s,
(LEX,8h)i – poziom ekspozycji na hałas w i-tym kolejnym dniu
roboczym w rozważanym tygodniu pracy,
n – liczba dni roboczych w rozważanym tygodniu pracy.


– Dzienna lub tygodniowa ekspozycja na hałas – wielkości określające dawkę energii akustycznej związanej z danym hałasem (wyrażane w Pa2s):

     
gdzie:
pA – wartość chwilowa ciśnienia akustycznego skorygowana
charakterystyką częstotliwościową A [Pa],
Te – efektywny czas narażenia ([h], [min] lub [s]),
(EA, Te)i – dzienna ekspozycja na hałas w i-tym kolejnym dniu r
oboczym w rozważanym tygodniu pracy,
n – liczba dni roboczych w rozważanym tygodniu pracy.


– Zależność między ekspozycją na hałas EA,8h a poziomem ekspozycji na hałas LEX,8h określa wzór: