Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Postępowanie zapobiegające zakażeniu wirusami HBV, HCV i HIV

 

Badania kontrolne w kierunku patogenów krwiopochodnych nie są konieczne, gdy skóra mająca kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem jest zdrowa. Oprócz krwi materiałem potencjalnie zakaźnym pod kątem zakażenia wirusami HBV, HCV i/lub HIV mogą być także płyny: mózgowo-rdzeniowy, stawowy, opłucnowy, otrzewnowy, osierdziowy i owodniowy. Kontakt z kałem, moczem, wymiocinami, śliną, plwociną, wydzieliną z nosa, łzami lub potem pacjenta (pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich krwi) wiąże się jedynie ze znikomym ryzykiem zakażenia.

Przed pobraniem krwi do badań od osoby eksponowanej należy:

– poinformować osobę badaną o przyczynie wykonywania badań,

– uzyskać zgodę na pobranie krwi i wykonanie badań oceniających status serologiczny pod kątem HBV, HCV i HIV, a także na zaproponowane podanie środków farmaceutycznych,

– uzyskane pisemne wyrażenie zgody dołączyć do dokumentacji medycznej.

 

Z pobranej krwi należy oznaczyć następujące markery:

– test przesiewowy w kierunku HIV,

– antygen HBs (HBs Ag), a u osób szczepionych

– przeciwciała przeciw WZW B (przeciwciała anty-HBs),

– przeciwciała anty-HCV.

 

Krew na badania u osoby eksponowanej pobiera się przed podaniem leków, szczepionek czy immunoglobulin.

Decyzja o podjęciu konkretnych działań zapobiegawczych musi być dokonana na podstawie oceny ryzyka zakażenia, a więc m.in. na podstawie oceny rodzaju i wielkości ekspozycji, czasu, jaki minął od ekspozycji, wyników badań pracownika eksponowanego oraz na podstawie wyników badań na obecność HBs Ag, anty-HIV oraz anty-HCV u pacjenta-źródła, jeśli są dostępne.

 

Profilaktyka poekspozycyjna zakażenia HBV


Po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny u pracownika należy wykonać następujące badania:

– antygen HBs (HBs Ag),

– u osób szczepionych – przeciwciała przeciw antygenowi HBs (przeciwciała anty-HBs); w przypadku gdy istnieje dowód na przeprowadzenie tego badania w przeszłości i znany jest jego wynik – badanie to nie jest konieczne;

 

W przedstawionej poniżej tabeli zestawiono zasady dotyczące profilaktyki po ekspozycji na WZW B w zależności od stanu uodpornienia osoby eksponowanej, a także stanu serologicznego pacjenta, od którego pochodzi materiał biologiczny.

 

Postępowanie po ekspozycji na WZW B w zależności od wyników badań serologicznych


Stan uodpornienia pracownika

Dodatni wynik HBs Ag u pacjenta-źródła

Nieznane pochodzenie materiału biologicznego bądź określenie wyniku na obecność HBs Ag jest niemożliwe

Ujemny wynik HBs Ag u pacjenta-źródła

Nigdy nieszczepiony bądź przed ekspozycją otrzymał tylko jedną dawkę szczepionki

przyspieszony schemat szczepień +1 dawka immunoglobuliny anty-HBs (HBIG – hepatitis B immune globulin)

przyspieszony schemat szczepień

podstawowy schemat szczepień bądź kontynuacja szczepień

Przed ekspozycją otrzymał tylko dwie dawki szczepionki; poziom anty-HBs nie był sprawdzany

1 dawka szczepionki, kolejna podana miesiąc później

1 dawka szczepionki

kontynuacja cyklu szczepień

Zadowalająca odpowiedź serologiczna na szczepienie (poziom anty-HBs > 10 mIU/ml oznaczone w 1–2 miesiące po zakończeniu cyklu szczepień bądź w toku postępowania poekspozycyjnego)

działania poekspozycyjne niepotrzebne; można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki

działania poekspozycyjne niepotrzebne; można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki

działania poekspozycyjne niepotrzebne; można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki

Pracownik określony wcześniej jako niereagujący na szczepienie (poziom anty-HBs < 10 mIU/ml oznaczone w 1–2 miesiące po zakończeniu cyklu szczepień)

1 dawka HBIG, kolejna podana miesiąc później; można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki

1 dawka HBIG, kolejna podana miesiąc później; można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki

nie ma potrzeby podawania HBIG; można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki

 

Profilaktyka poekspozycyjna zakażenia HCV

 

W chwili obecnej nie rekomenduje się podawania jakichkolwiek środków farmaceutycznych w postępowaniu poekspozycyjnym, ponieważ nie ma żadnych danych na temat ich skuteczności w prewencji zakażenia wirusem HCV.

 

Czynności, które należy wykonać, to:

– oznaczyć obecność przeciwciał anty-HCV i AlAT w chwili ekspozycji oraz po 4, 6 i 12 miesiącach,

– potwierdzić dodatnie wyniki powtarzanych testów na obecność anty-HCV badaniem na obecność HCV-RNA w surowicy.

 

Profilaktyka poekspozycyjna zakażenia HIV

 

Profilaktyczne postępowanie zapobiegające zakażeniu HIV należy wdrożyć w następujących przypadkach:

– osoba będąca źródłem materiału biologicznego jest zakażona wirusem HIV,

– osoba będąca źródłem materiału biologicznego nie wyraża zgody na wykonanie badania na obecność przeciwciał anty-HIV,

– status serologiczny osoby będącej źródłem materiału biologicznego jest nieznany.

 

Rozpoczęcie podawania leków przeciwretrowirusowych powinno być rozpoczęte jak najszybciej po ekspozycji, najlepiej w ciągu 24 godzin. Rozpoczęcie profilaktyki ma sens najpóźniej do 72 godzin od narażenia. Jeśli leki przeciwwirusowe zostały podane przed uzyskaniem wyniku badania anty-HIV od osoby „źródłowej”, leczenie należy przerwać, gdy wynik badania okaże się negatywny. W każdym przypadku rozpoczęcie leczenia musi być uzgodnione z osobą eksponowaną (wyrażenie zgody na leczenie), która ponadto powinna być poinformowana o działaniu leków antyretrowirusowych i ich działaniach niepożądanych. Podawanie leków należy kontynuować przez 28 dni pod kontrolą ich toksyczności. Przed podaniem farmakologicznych leków antyretrowirusowych należy wyjściowo wykonać morfologię oraz oznaczyć poziom kreatyniny i enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, bilirubina, fosfataza alkaliczna).

 

Zasadniczo istnieją dwa schematy podawania leków antyretrowirusowych:

– schemat podstawowy dwulekowy – dla ekspozycji związanej z małym ryzykiem transmisji wirusa,

– schemat rozszerzony z użyciem trzech leków – dla ekspozycji związanej z dużym ryzykiem transmisji wirusa.

 

Decyzja o wyborze leków, w przypadku gdy źródłem materiału biologicznego jest osoba zarażona wirusem HIV, powinna zostać oparta na informacjach o jego stanie klinicznym i odpowiedzi na leczenie (liczba limfocytów CD4+, wielkość wiremii) oraz o potwierdzonej oporności na leki. Zwłoka w uzyskaniu powyższych danych nie powinna opóźniać decyzji o rozpoczęciu profilaktyki farmakologicznej, natomiast wszelkie modyfikacje w zależności od potrzeb mogą być dokonane później.

Dalsze postępowanie polega na oznaczaniu przeciwciał anty-HIV po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny w okresie:

– 6 tygodni,

– 3 miesięcy,

– 6 miesięcy.

 

Przedłużony okres obserwacji (do 12 miesięcy) dotyczy pracowników, którzy ulegli zarażeniu wirusem HCV na skutek ekspozycji na materiał biologiczny pochodzący od pacjenta zakażonego zarówno wirusem HIV, jak i HCV.

W przypadku wdrożenia i prowadzenia profilaktyki farmakologicznej pacjenci/ pracownicy powinni być monitorowani pod kątem wystąpienia działań niepożądanych zastosowanych leków. Badanie morfologii krwi oraz oznaczanie poziomu kreatyniny i enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, bilirubina, fosfataza alkaliczna) powinny być wykonane 2 tygodnie po rozpoczęciu terapii.

Osoby przyjmujące inhibitor proteazy powinny być monitorowane pod kątem wystąpienia hiperglikemii, natomiast osoby przyjmujące indinavir albo tenofovir powinny mieć wykonywane badanie ogólne moczu.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na ostrą chorobę retrowirusową (gorączka, osutka skórna, ból mięśni, zmęczenie i osłabienie lub powiększenie węzłów chłonnych) należy – bez względu na czas, jaki upłynął od kontaktu – wykonać badania w kierunku zakażenia HIV, a pacjent powinien się niezwłocznie zgłosić do lekarza.

 

Pracownik po ekspozycji na wirusa HIV do czasu wykluczenia zakażenia (zwłaszcza w okresie 6–12 tygodni po ekspozycji) powinien zostać poinformowany o konieczności:

– powstrzymania się od kontaktów seksualnych (lub konieczności stosowania prezerwatyw),

– powstrzymania się od honorowego oddawania krwi, nasienia i narządów w celu przeszczepienia,

– u kobiet, ze względu na ryzyko zakażenia dziecka, unikania ciąży i przerwania karmienia piersią.