Aktualności
Konferencja „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 19 V 2011, Łódź

Na konferencję zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP. Jej zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych układu ruchu i obwodowego układu...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”, 11–13 V 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób zawodowych...

Szkolenie „Profilaktyka chorób układu ruchu”, 24–26 XI 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jego zakres tematyczny obejmuje zalecenia dotyczące postępowania mającego na celu profilaktykę chorób...


Program profilaktyki chorób układu ruchu
i obwodowego układu nerwowego

Program profilaktyczny dotyczy chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowanych sposobem wykonywania pracy. Zaplanowane działania edukacyjne będą adresowane do pracodawców, pracowników z różnych grup zawodowych, lekarzy służb medycyny pracy i POZ, psychologów, pracowników PIS, PIP i bhp.
Działania podejmowane w projekcie:
- badania i analizy dla potrzeb opracowywanego programu profilaktycznego,
- opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego,
- wdrożenie wybranych elementów programu profilaktycznego.

 

Dysfunkcje układu ruchu są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy i niepełnosprawności. Wywoływane przede wszystkim schorzeniami i urazami układu mięśniowo-szkieletowego powodują ograniczenie sprawności, upośledzając funkcjonowanie jednostki zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. Tym samym stanowią istotny problem ekonomiczny, zwłaszcza, że częstość tych patologii istotnie wzrosła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zawodowe czynniki ryzyka, które mogą usposabiać
do ujawnienia się zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego:

- niedostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy do wykonywania czynności zawodowych,

- praca w pozycji wymuszonej wymagająca wykonywania ruchów monotypowych, powtarzalnych w długich przedziałach czasowych, nadmiernie obciążających różne elementy układu ruchu,
- długotrwały ucisk na tkanki i struktury narządu ruchu,

- praca w niekorzystnych, zwłaszcza zmiennych warunkach mikroklimatycznych,

- wibracje ogólne,

- przewlekły stres zwiększający napięcie mięśni. 
 
Najważniejsze czynniki zawodowe zwiększające częstość
występowania dolegliwości ze strony układu ruchu:

- nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,
- obciążenie statyczne układu ruchu,
- wykonywanie ruchów monotypowych.

Mogą one prowadzić do przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i rozwoju chorób zawodowych i parazawodowych układu ruchu oraz chorób obwodowego układu nerwowego spowodowanych sposobem wykonywania pracy.

W postępowaniu zmierzającym do ograniczenia indywidualnych, społecznych i ekonomicznych skutków wynikających z występowania zespołów przeciążeniowych układu ruchu u osób aktywnych zawodowo jest profilaktyka w miejscu pracy. Niewątpliwie istotną rolę spełnią kompleksowe programy profilaktyczne, które wpłyną na redukcję chorób przeciążeniowych układu ruchu spowodowanych sposobem wykonywania pracy i jednocześnie przyczynią się do przedłużenia aktywności zawodowej. Jest to niezwykle istotne w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.