Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

 


dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

kierownik projektów

 

Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych


Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz wdrożenie wybranych elementów tych programów.


Cele szczegółowe:
- identyfikacja czynników zawodowych, wpływających na rozwój chorób zawodowych oraz grup ryzyka,
- usprawnienie procedur wczesnej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy,
- podniesienie świadomości zdrowotnej pracujących i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych,
- podniesienie wiedzy lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, psychologów, pracowników PIS, PIP, BHP w zakresie wczesnego diagnozowania i profilaktyki oraz minimalizacji zagrożeń,
- opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych.

Zakres kompleksowych programów profilaktycznych: ochrona słuchu, choroby skóry, choroby alergiczne, choroby zakaźne lub pasożytnicze, choroby obwodowego układu nerwowego i układu ruchu, choroby układu krążenia, zagrożenia psychospołecznych.

Działania podejmowane w projekcie:
- badania i analizy dla potrzeb opracowywanych programów profilaktycznych,
- opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych,
- wdrożenie wybranych elementów programów profilaktycznych.
Działania edukacyjne adresowane do:
- lekarzy służb medycyny pracy i POZ, psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP,
- pracodawców,
- różnych grup zawodowych,
- osób uczących się zawodu.


Projekt jest realizowany przy współpracy Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.


Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy


Celem projektu jest umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej osobom ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy.


Cele szczegółowe:
- rozpoznanie uwarunkowań uniemożliwiających lub utrudniających powrót do pracy,
- zwiększenie samooceny i motywacji osób nieaktywnych zawodowo do podejmowania rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy,
- przygotowanie procedur medycznych dla przeprowadzenia intensywnej rehabilitacji,
- opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy,

Zakres kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy: narząd głosu, pylice, choroby alergiczne.

Działania podejmowane w projekcie:
- analiza uwarunkowań zdrowotnych, psychicznych oraz socjologicznych uniemożliwiających lub utrudniających powrót do pracy,
- analiza dotychczasowych rozwiązań krajowych i zagranicznych,
- utworzenie Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego dla pracowników, pracodawców i lekarzy różnych specjalności,
- działania informacyjno-promocyjne,
- opracowanie kompleksowych programów nakierowanych na powroty do pracy i pilotażowe wdrożenie wybranych elementów programów.

Działania edukacyjne adresowane do:
- lekarzy służby medycyny pracy,
- lekarzy orzeczników ZUS,
- pracowników PUP zajmujących się aktywizacją osób z chorobą zawodową lub związaną z pracą.